Klein Independent School District • 7200 Spring Cypress Road • Klein, Texas 77379 • 832-249-4000 • Fraud Line: 888-703-0083

Throughout the Klein ISD and campus websites, there are external links to other educational and informative websites that do not reside on the Klein ISD web servers and are not monitored or maintained by Klein ISD.

Chúng tôi sẽ sử dụng một giáo trình linh hoạt, sinh động và bảo đảm kết quả, đồng thời cung cấp cho mọi học sinh một định hướng rõ ràng, phong phú và bám sát mục tiêu để giúp các em đạt kết quả thành công.

CÁC HƯỚNG ĐI 

Chúng tôi sẽ tập trung phát triển học sinh toàn diện để mọi học sinh đều "theo kịp trình độ" và học ở trình độ yêu cầu cao đồng thời phát triển tính cách tốt đẹp.

THÁCH THỨC 

Chúng tôi sẽ giữ, đạt được, và phát triển các nhà lãnh đạo xuất sắc trên toàn hệ thống để mỗi học sinh đều được học tập trong một môi trường chất lượng.

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến phản hồi từ tất cả mọi người để xóa bỏ sự quan liêu ích kỷ, xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược, và khuyến khích một nền văn hóa ham học.

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN

Chúng tôi sẽ khắc phục các thiếu hụt bằng cách điều chỉnh phương pháp học cho phù hợp với cá nhân qua việc biết rõ tên, điểm mạnh, và nhu cầu của từng học sinh.

BÌNH ĐẲNG

Chúng tôi sẽ đạt được tầm nhìn này bằng cách chú trọng vào...

TẠI KLEIN ISD, MỖI HỌC SINH BƯỚC VÀO TRƯỜNG VỚI LỜI HỨA HẸN & RA TRƯỜNG VỚI MỘT MỤC TIÊU

THÁCH THỨC 

Chúng tôi sẽ tập trung phát triển học sinh toàn diện để mọi học sinh đều "theo kịp trình độ" và học ở trình độ yêu cầu cao đồng thời phát triển tính cách tốt đẹp.

CÁC HƯỚNG ĐI 

 Chúng tôi sẽ sử dụng một giáo trình linh hoạt, sinh động và bảo đảm kết quả, đồng thời cung cấp cho mọi học sinh một định hướng rõ ràng, phong phú và bám sát mục tiêu để giúp các em đạt kết quả thành công. 

BÌNH ĐẲNG

Chúng tôi sẽ khắc phục các thiếu hụt bằng cách điều chỉnh phương pháp học cho phù hợp với cá nhân qua việc biết rõ tên, điểm mạnh, và nhu cầu của từng học sinh.

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Chúng tôi sẽ giữ, đạt được, và phát triển các nhà lãnh đạo xuất sắc trên toàn hệ thống để mỗi học sinh đều được học tập trong một môi trường chất lượng.

KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN

Chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến phản hồi từ tất cả mọi người để xóa bỏ sự quan liêu ích kỷ, xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược, và khuyến khích một nền văn hóa ham học.